داستان شعر طنز عاشقانه

برترین شعرها ی طنز عاطفی و عاشقانه

 
رستم و افراسیاب طنز
نویسنده : سهیل شریفی - ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۳٠
 

کنون رزم virus و رستم شنو             دگرها شنیدستی این هم شنو

که اسفدیارش یک disk  داد                         بگفتا به رستم که ای نیکزاد

در این disk باشد یکی file ناب          که بگرفتم از site افراسیاب

چنین گفت رستم به افراسیاب             که من گشنمه نون سنگگ بیار

جوابش چنین داد خندان طرف            که من نون سنگگ ندارم به کف

تهمتن روان شد سوی خانه اش            شتابان به دیدار رایانه اش

چو آمد به نزد mini tower اش                    بزد ضربه بر دکمه ی power اش

دگر صبرو آرام و طاقت نداشت                    مر آن disk را در driver گذاشت

نکرد هیچ صبر و نداشت هیچ لفت                 یکی list از root دیسکت گرفت

کز آن یک demo شد پیش از آن عیان  ابا فیلم و موزیک و شرح و بیان

به ناگه چنان سیستمش کرد hung                  که رستم در آن ماند مبهوت و منگ

چو رستم دگر باره reset نمود           همی کرد hung و همان شد که بود

چو تهمینه فریاد رستم شنود                         بیامد که لیسانس رایانه بود

بدو گفت رستم همه مشکلش                         وز آن disk و برنامه خشگلش

چو رستم بدو داد قیچی و ریش            یکی دیسک  bootable آورد به پیش

یکی toolkit اندر آن  disk بود                    بر آورد آنرا و اجرا نمود

همی گشت hard toolkit اندرش                  چو کودک که گردد پی مادرش

به نا گه یکی رمز virus یافت             پی حفظ امضای ایشان شتافت

چو virus را نیک بشناختش                         مر از byte آن گشت هشتاد bit

به خاک اندر افکند virus را                         تهمتن به رایانه زد بوس را

چنین گفت تهمینه به شوهرش             که اینباره بگذشت از پل خرش

دگر باره تو حماقت مکن                             ز رایانه اصلاً تو صحبت مکن