داستان شعر طنز عاشقانه

برترین شعرها ی طنز عاطفی و عاشقانه

 
شعر طنز بینی
نویسنده : سهیل شریفی - ساعت ٤:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱٧
 

روزگــــــــــاری می نشینی پای یک روزنامه ای
تا بفهمی و بدانی از خبـــــــــــــــــر ها ، تازه ای

***
 اتفاقا"  اتفاقــــــی ، یــک نظــــــــــــــــــــــــــر
روی تو گردد به یک سمت دگــــــــــــــــــــــــر
***
در فلان تبلیــــــــغ بینی یک نفـــــــر شِبهِ لولو
فی المثال زیبا شده ، گــــــردیده او شِبهِ هلو !!

***
همراه با  خطــــــــی نِکو در زیر آن هم یک نفر
چند جمله ، می نگارد زیــــــــــن قضایا نیک تر:

***
"چهره زشتـــی بیاور ، خوشگلش را پس بگیر
یا دماغــــــــی آور و زین جا تو بینی پس بگیر
یا که گر پوســــــتِ تو اینک ، اندکی افتاده است
میکِشیمش ،پس بیاور پوست را چون ساده است"

***
این نمای کار باشـــــــد ، لیک در پشت سرا
این نباشد کل قصه ، یا تمـــــــــــــــام ماجرا

***
یک نفر چاقــــــــــــــــو به دسـت ، در انتظار !
یک دمـــــــــــاغ در صورتی ، هست بی قرار !

***
می کِشد تیــــــــــــغ ، تا کمی خوشگل کند
گاه گاهی هم ظهـــور یک کمی مشکل کند !

***
بعد ِ یک ماه و کمــــــی ، این چسب بینی می کنی
دور از جان شریفت ، بهر ابقای نفس جان میکنی

***

یا اگر شکر خـــــــدا ،اکنون نفس ، آمد یا رفت
تو تقارن در رخت را هـــــم ببین ، آمد یا رفت ؟

***
تیغ ِ بُراّن را ، اگــــــر بر دستِ این کاره دهند
بر چهره ها یا این دماغان ، حس آرامش دهند

***
گر قرار است یک نفر با تیغ ، یـک دکتر شود
پس بلاشک ، بی درنگ ،قصـاب ما هم میشود

***
بینی ات باشـــــد اگر حتی دماغ ، قبل از عمل
به ز آن باشد که مانـــی در اتاق ، بعد از عمل

***
گر که لازم نیست ، نَسپُر تَــــن ، به تیغ روزگار
چون بلاشــــــک ، بهترین جراح بودست کردگار